Новинки Природничі

Загальна екологія: підручник для студудентів закладів вищої освіти. Частина 1.

Вер 13, 2023

Кучерявий В.П.
Загальна екологія: підручник для студудентів закладів вищої освіти. Частина 1. / В.П. Кучерявий. – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2023. – 272 с.

ISBN 978 – 966 – 418 – 374 – 8

У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст загальної екології. Передусім чітко визначено її місце в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності: аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), біоценологія (синекологія), біогеоценологія (екосистемологія) та біосферологія (глобальна екологія). Останній розділ присвячений прикладним проблемам екології – природничим, соціальним і технологічним.
Присвячується першому виданню підручника «Екологія» американських вчених братів Одумів.
Для студентів закладів вищої освіти.

ЗМІСТ

Передмова. 3

ВСТУП.. 8

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ПРИРОДНИЧИХ І ГАЛУЗЕВИХ НАУК   11

Визначення, предмет і завдання загальної екології 11

Екологічні явища, стани та процеси 19

Екологічні стосунки (зв’язки) 21

Екологічні системи 24

Екологічні закони 30

Основа екологічних законів 30

Зміст екологічних законів 31

Методи дослідження в екології 36

Науковий метод 36

Методи дослідження систем 37

Техніка збору інформації 38

Техніка обробки інформації 41

Загальна схема вивчення екосистем 43

Проблематика екологічних досліджень 47

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 48

РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ЕКОЛОГІЇ 50

Виникнення екології 50

Історія природи рослин і тварин 54

Дослідження біоценозів 58

Вплив умов середовища на організми 60

Дослідження популяцій 63

Дослідження біогеоценозів 66

Дослідження біосфери 67

Основні етапи розвитку екологічної думки в Україні 71

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 75

РОЗДІЛ 3. АУТЕКОЛОГІЯ.. 76

Екологічні фактори та їх класифікація 76

Поняття про екологічний фактор 76

Спрямованість екологічних факторів 76

Вплив лімітуючих факторів на організм. Закон мінімуму 77

Принцип екологічної толерантності 79

Ступені толерантності 80

Екологічна валентність виду та біоіндикація 83

Поняття про біоморфи 84

Земля як середовище життя 86

Класифікація екологічних факторів 88

Антропогенні фактори 92

Кліматичні фактори 94

Головні фактори клімату 94

Поняття про мега-, мезо- і мікроклімат 99

Взаємодія клімату і рослинності 108

Фактори водного середовища 125

Фізичні властивості води 125

Хімічні властивості води 127

Вода як екологічний фактор 129

Едафічні фактори 132

Особливість едафічного фактора 132

Структура і текстура ґрунту 133

Гуміфікація ґрунту 135

Ґрунтова вода і водний режим рослин 139

Ґрунтове повітря і повітряний режим ґрунтів 142

Тепловий режим ґрунту 143

Екологічні особливості хімізму ґрунтів 146

Роль рослинного покриву у ґрунтоутворювальному процесі 149

Біотичні фактори 152

Біотичні фактори та явище коакцій 152

Гомотипові реакції 153

Гетеротипові реакції 155

Вплив тварин на рослини 164

Фактори живлення 165

Гомеостатичні реакції організмів 173

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 179

РОЗДІЛ 4. ДЕМЕКОЛОГІЯ (ЕКОЛОГІЯ ПОПУЛЯЦІЙ) 181

Концепція екології популяцій 181

Популяція як загальнобіологічна одиниця 181

Нерівноцінність популяцій 183

Ієрархія популяцій 185

Структура популяції 186

Поняття екологічної структури популяції 186

Чисельність і щільність популяції 187

Статева і вікова структури популяції 188

Просторова структура популяції 192

Характер і розміщення організмів у популяції 192

Ізоляція і територіальні їсть 193

Методи вивчення розміщення особин 195

Динаміка популяцій 196

Динаміка чисельності. Популяційні фази 196

Народжуваність і смертність. Тривалість життя 205

Поліморфізм 211

Розселення 215

Взаємодія організмів всередині популяції і за її межами 218

Взаємодія як двигун динаміки популяцій 218

Конкуренція 218

Хижацтво 234

Паразитизм 246

Алелопатія, або антибіоз 247

Позитивна взаємодія: коменсалізм, протокооперація, мутуалізм 248

Редуценти та детритофаги 250

Коеволюція 254

Продуктивність і енергетика популяції 257

Потік енергії через популяцію 257

Продуктивність популяції 258

Експлуатація популяції 261

Концепція демоцену та поняття виду 262

Популяційні закони 264

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 266

ЛІТЕРАТУРА.. 268