Новинки Природничі

Загальна екологія: підручник для студудентів вищих навч. закл. Частина 2.

Лис 18, 2023

Загальна екологія: підручник для студудентів вищих навч. закл. Частина 2. / В.П. Кучерявий. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2023. – 344 с.

ISBN 978 – 966 – 418 – 378 – 6

У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю ві-дображено зміст загальної екології. Передусім чітко визначено її місце в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності: аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), біоценологія (синекологія), біогеоцепологія (екосистемологія) та біосферологія (глобальна екологія). Останній розділ присвячений прикладним проблемам екології – природничим, соціальним і технологічним.
Присвячується першому виданню підручника «Екологія» американських вчених братів Одумів.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Передмова. 3

ВСТУП.. 8

РОЗДІЛ 5. БІОЦЕНОЛОГІЯ (СИНЕКОЛОГІЯ) 11

Біоценоз як природна система 11

Визначення біоценозу та критерії його виділення 12

Властивості біоценозів 15

Класифікація біоценозів 17

Структура біоценозу 19

Просторова неоднорідність біоценозів 19

Вертикальна структура біоценозу 19

Горизонтальна структура біоценозу 26

Видова структура та видове різноманіття 27

Розподіл видів за градієнтами середовища 31

Закономірності просторового розміщення угруповань 33

Екотон і континуум 38

Фітоценологія – вчення про фітоценози 43

Морфологія фітоценозу 44

Екологія фітоценозу 47

Динаміка фітоценозу 49

Систематика та класифікація фітоценозів 50

Типи асоціацій 52

Біоценотична структура угруповань 54

Принципи функціонування біоценозу 54

Трофічна структура біоценозів 55

Паратрофічна структура біоценозів 67

Конкурентна структура біоценозів 67

Екологічна структура біоценозів 68

Динаміка біоценозів 69

Циклічні та поступальні типи динаміки 69

Типи сукцесій 70

Сингенетичні й ендоекогенетичні сукцесії 72

Екзогенетичні та гологенетичні сукцесії 73

Деградаційні сукцесії 73

Сукцесії в лісових біоценозах 75

Концепція клімаксу 76

Біоценотичні закони 77

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 83

РОЗДІЛ 6. БІОГЕОЦЕНОЛОГІЯ (ЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ) 84

Поняття і визначення біогеоценозу 84

Структура біогеоценозу 89

Динаміка біогеоценозу 95

Енергетика біогеоценозу 95

Рух потоку енергії 107

Екологічне значення першого і другого законів термодинаміки 109

Потік енергії та продуктивність екосистеми 113

Потік енергії і продуктивність у кормових мережах 119

Потік енергії в популяції 124

Енергетична ефективність рослин і тварин 126

Визначення екологічної ефективності 129

Біохімічні кругообіги в біогеоценозі 133

Поняття про біохімічні цикли 133

Кругообіг вуглецю 138

Кругообіг кисню 139

Кругообіг води 141

Кругообіг азоту 142

Кругообіг фосфору 148

Кругообіг кальцію, калію, натрію та магнію 151

Кругообіг алюмінію 154

Кругообіг мікроелементів 157

Особливості кругообігу важких металів у лісових біогеоценозах 175

Кислі опади в біохімічному кругообігу лісових біогеоценозів 183

Алогенні (екзогенні) сукцесії в зоні атмосферних забруднень 186

Екосистемні закони 192

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 201

РОЗДІЛ 7. БІОСФЕРОЛОГІЯ (ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ) 203

Еволюція біосфери 203

Сучасне уявлення про біосферу 208

Структура біосфери 211

Ієрархія біосфери 211

Вертикальна структура біосфери 213

Горизонтальна структура біосфери 220

Основні екосистеми біосфери 228

Екосистеми суходолу 229

Прісноводні екосистеми 230

Екосистеми Світового океану 231

Динаміка біосфери 232

Енергетика біосфери 232

Жива речовина і її енергія 232

Потоки енергії й енергетична класифікація екосистем 239

Геохімічні кругообіги в біосфері 244

Геохімічне середовище та геохімія живих організмів 244

Кругообіг речовин і хімічних елементів 250

Кругообіг води 252

Кругообіг вуглецю 256

Кругообіг азоту 260

Кругообіг сірки 262

Кругообіг фосфору 265

Ноосфера й управління біосферою 266

Закони функціонування біосфери 274

Еволюція біосфери 278

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 282

РОЗДІЛ 8. ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ.. 284

Екологія та її прикладні галузі 284

Природничі аспекти 288

Екологічні основи охорони природи 288

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 291

Міжнародна співпраця в галузі охорони оточуючого середовища 298

Екологічний моніторинг 300

Екологічні основи інтродукції 302

Біологічні методи боротьби зі шкідниками 303

Фітомеліорація 305

Екологічна діагностика 307

Соціальні аспекти 308

Технологічні аспекти 314

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 317

ЛІТЕРАТУРА.. 318

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК.. 322