Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Організація наукових досліджень, написання та захист маґістерської дисертації: навчальний посібник

Січ 23, 2024

А. Ю. Берко, Є. В. Буров, О. М. Верес, А. В. Катренко, П. О. Кравець, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник

Організація наукових досліджень, написання та захист маґістерської дисертації: навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2024. – 282 с.

ISBN 978-966-418-116-4

Навчальний посібник призначається для студентів випускного курсу, що навчаються за спеціальностями галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні науки та кібернетика» та «Системна інженерія». Зміст навчального посібника охоплює основні питання проведення та оформлення результатів магістерських досліджень і ви­конання магістерської дисертаційної роботи. Навчальний посібник укладений згідно рекомендацій міжнародної програми Computing Curricula 2001: Computer Science, реко­мендаційних матеріалів Міністерства освіти і науки України, нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка».

У навчальному посібнику подано необхідний обсяг теоретичного матеріалу, реко­мендації та вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних (дисертаційних) робіт і методичні вказівки до їхнього оформлення та захисту. Обсяг викладеного матеріалу є достатнім для отримання фундаментальних теоретичних знань і практичних навиків в галузі дослідження, проектування, побудови і застосування комп’ютерних систем різно­манітного спрямування.