Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Інформатика: навчальний посібник

Січ 23, 2024

Інформатика: навчальний посібник. (2-ге видання, стереотипне) / Ю.В. Форкун, Н.А. Длугунович. – Львів: «Новий Світ-2000», 2024. – 464 с.

ISBN 978-966-418-189-8

Навчальний посібник створено згідно з навчальною програмою дисципліни «Інформатика», що входить до навчальних планів підготовки фахівців з галузі знань 0305– «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Управління персоналом та економіка праці», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Економіка підприємства». Він дозволить читачам сформувати знання про принципи побудови та функціонування ЕОМ, організацію обчислювальних процесів на ПЕОМ та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів та комп’ютерних мереж, а також ефективне використання інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності. У ньому висвітлено системні відомості про особливості інформатики як науки, найуживаніші та найновіші на час виходу книги у світ апаратні та програмні засоби персональних комп’ютерів і методи роботи з ними – операційну систему Microsoft Windows 7, пакет Microsoft Office 2010, середовище розробки додатків Microsoft Visual Studio 2010 тощо. Розглянуто основні елементи мови Visual Basic, основні елементи мови html та інструменти розробки проектів.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів і всіх, чия діяльність стосується сфери інформатики, комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій.