Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Моделі та методи визначення корисності онтологічних знань: монографія

Лют 15, 2024

Моделі та методи визначення корисності онтологічних знань: монографія / Досин Д.Г., Литвин В.В.  – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 248 с.
ISBN 978-966-418-302-1
Монографія присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі розроблення технології автоматичного оцінювання корисності інформації для клієнта системи інформаційного пошуку. Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему моделювання та проектування інтелектуальних систем інформаційного пошуку на основі онтологій. Для вирішення цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема розроблено формальну модель такої системи, її окремих складових, інформаційних ресурсів, методи та алгоритми проектування інтелектуальних систем інформаційного пошуку.
Популярність дослідження систем інтелектуального інформаційного пошуку за останні роки стрімко зростає. Проте за їх розвитком не завжди встигають численні наукові огляди. Тому загальна тенденція їх дослідження та розвитку полягає у як найповнішому врахуванні інформаційних потреб користувачів інформаційно-пошукових систем на основі визначення корисності знань, в яких застосуванні з цією метою семантики та прагматики текстових документів. На відміну від традиційних систем інформаційного пошуку за ключовими словами усе більшого поширення набувають методи інформаційного пошуку, які використовують логічний взаємозв’язок змісту в тексті.
Книга призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження систем підтримки прийняття рішень, інтелектуальних систем інформаційного пошуку, науковців у галузі глобальних інформаційних систем, систем штучного інтелекту, Інтернет-технологій, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології» та інших споріднених спеціальностей.