Легка промисловість

ДОВІДНИК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ

Жов 01, 2019

В. С. Горобчишина

Довідник технологічних послідовностей виготовлення одягу: Навчаль-ний посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020. – 292 с.

ISBN 978-966-418-062-4

В довіднику наведені технологічні послідовності виготовлення одя гу з використанням сучасних обладнання та технології. Технологічні послі довності систематизовані у відповідності до видів асортименту побу то вого одягу. Перед кожною технологічною послідовністю пред-став лені короткі технічні описи моделей одягу, що дає можливість опе-ра тивно орієн туватись при виборі необхідної інформації для подаль-шого її вико ристання чи опрацювання.

Для студентів вищих і середніх навчальних закладів, інженерно-технічних працівників швейної галузі.

Довідник технологічних послід. виготовлення одягу