Економічні

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПРАКТИКУМ

Лис 01, 2019

Ковтун О.І.

Державне регулювання економіки: Навчально-методичний практикум для самостійного вивчення курсу. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020, – 388 с.

ISBN 966-7827-97-6

Навчально-методичний практикум укладено відповідно до програми курсу “Державне регулювання економіки” з урахуванням основних напрямів реформування економіки України і нових (функціональних) підходів до її структуризації і регулювання.

Навчально-методичний практикум призначений для: а) забезпечення можливості самостійного опрацювання та перевірки знань, отриманих студентами економічних спеціальностей очної, заочної та вечірньої форм навчання з нормативної дисципліни “Державне регулювання економіки” відповідно до державних стандартів, визначених МОН України; б) ознайомлення студентів зі змістом і предметом вивчення дисципліни “Державне регулювання економіки”, вимогами щодо засвоєння необхідного рівня знань й умінь, набуття розуміння та певних навичок організації системи і процедур державного регулювання економіки в умовах ринкового середовища.

Цей навчальний посібник спрямовуватиме самостійну роботу студентів і сприятиме підвищенню її ефективності.

Навчальний посібник складається з типової програми курсу, рекомендованих планів для лекційних та практичних занять і для самостійного опрацювання матеріалу даного курсу, практичних завдань, комплексного індивідуального розрахункового завдання, методичних вказівок для виконання практичних завдань, прикладів розв’язання типових практичних завдань (задач), тематики рефератів, списку рекомендованої літератури, переліку питань для підсумкового контролю, критеріїв оцінки роботи і знань студентів, тестових завдань і завдань для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, термінологічного словника.

При укладанні посібника використано чинну (на 01.09.2005 року) законодавчу базу, програмні матеріали Уряду України, офіційні статистичні матеріали, широкий перелік літератури з даної проблеми.

Державне регулювання економіки Практикум