Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Технологія Ethernet: лабораторний практикум

Лют 16, 2024

Технологія Ethernet: лабораторний практикум / М. О. Білова, С. П. Євсеєв, О.С. Жученко, І.С. Іванченко, О.В. Шматко.– Львів: «Новий Світ- 2000», 2024 . – 196 с.

ISBN 978-617-7519-51-4

В лабораторному практикумі надано характеристику технології Ethernet, розглянуто особливості сімейств стандартів локальних мереж, питання побудови сучасних комп’ютерних та обчислювальних мереж. Велику увагу приділено дослідженню технології Ethernet у середовищі Cisco Pocket Tracer у вигляді лабораторних робіт, які можуть бути вико-ристані при викладанні відповідних дисциплін.
Призначено для студентів, що навчаються у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології, а також користувачів, які вивчають основи побудови комп’ютерних мереж та їх практичне застосування для розв’язання прик-ладних задач різної складності.