Гуманітарні

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Жов 17, 2019

За заг. ред. д-ра соціол. наук, професора В. М. Пічі і д-ра політол. наук, доцента Я. Б. Турчин

Соціальна політика : навч. посіб. / Л. Д. Климанська, В.Є. Савка, Н. М. Хома [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Пічі та Я. Б. Турчин. – 2-ге вид. випр. і доповн. – Львів : «Новий Світ-2000», 2020. – 318 с.

ISBN 978-966-418-240-3

Навчальний посібник написаний у відповідності з Державним освітнім стандартом і включає основні теми. Автори чітко інтерпретують ключові поняття і терміни соціальної політики, використовують новітні наукові доробки віт чизняних і зарубіжних учених. В кінці кожної теми подається список літератури, запитання, завдання та тести для само-контролю.

Для студентів спеціальностей «Соціологія», «Соціальна робота», «Політологія», «Державна служба», «Державне управління», «Регіо-нальне управління», «Управління аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціальної політики у сучасній Україні.

Соціальна політика