Медичні Новинки Популярні

Шизофренія. Біполярний афективний розлад. Клініка, діагностика, лікування: навчальний посібник

Бер 08, 2024

Шизофренія. Біполярний афективний розлад. Клініка, діагностика, лікування: навчальний посібник / Юр’єва Л.М. – Львів: «Новий Світ-2000», 2024. – 174 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 411 – 0
У навчальному посібнику представлено сучасні відомості щодо етіології та патогенезу, епідеміології та діагностики згідно з класифікацією МКХ-11 шизофренії та біполярного афективного розладу. Описані основні принципи надання медичної допомоги цим хворим згідно сучасних протоколів заснованих на даних доказовій медицини. Представлені гендерні особливості клініки та фармакотерапії та принципи корекції та профілактики суїцидальної поведінки. Презентовані програми реабілітації хворих на шизофренію, що скоїли суспільно – небезпечні діяння і для яких були застосовані примусові заходи медичного характеру.
Навчальний посібник адресовано студентам медичних факультетів, аспірантам та викладачам закладів вищої медичної освіти IV рівня акредитації, а також фахівцям у сфері охорони психічного здоров’я: психіатрам, наркологам, психотерапевтам, медичним психологам та лікарям загальної практики – сімейної медицини.

Зміст
Перелік умовних скорочень ………………………………………………………………………….6
Передмова ……………………………………………………………………………………………………..8
Частина 1. Шизофренія
Розділ 1. Еволюція уявлень про шизофренію ……………………………………………………..13
1.1. Донейролептична ера …………………………………………………………………………………..14
1.1.1. Крепелінівський період (вчення про раннє недоумство) …………………………….14
1.1.2. Блейлерівський період (група шизофреній) ……………………………………………….15
1.1.3. Феноменологічний підхід Карла Ясперса ………………………………………………….16
1.1.4. Ранговий принцип діагностики Курта Шнайдера …………………………………….17
1.2. Нейролептична ера……………………………………………………………………………………….17
1.2.1. Концепція позитивної-негативної шизофренії …………………………………………17
1.2.2. Біопсихосоціальна модель шизофренії ……………………………………………………..19
Розділ 2. Епідеміологія і тягар шизофренії ………………………………………………………..21
Розділ 3. Етіологія і патогенез шизофренії ……………………………………………………….25
3.1. Нейробіологічні теорії і гіпотези розвитку шизофренії ………………………………….25
3.2. Психосоціальні концепції розвитку шизофренії …………………………………………….31
3.3. Екологічні теорії ………………………………………………………………………………………….33
3.4.Соціокультуральні теорії шизофренії …………………………………………………………….33
3.5.Еволюційні теорії шизофренії ……………………………………………………………………….34
3.6. Етіопатогенетично обґрунтовані стратегії профілактики
та терапії шизофренії ………………………………………………………………………………………….34
Розділ 4. Сучасні технології діагностики шизофренії та інших
первинних психотичних розладів………………………………………………………………………37
4.1. Сучасні класифікації шизофренії та інших первинних психотичних
розладів (МКХ-10, МКХ-11 та DSM-5) ……………………………………………………………….37
4.2. Діагностичні критерії шизофренії за МКХ-11 ……………………………………………….43
4.2.1 Клінічні діагностичні критерії …………………………………………………………………43
4.2.2. Специфікатори перебігу та ремісій ……………………………………………………….44
4.2.3 Специфікатори симптоматичних проявів, варіанти та
характеристика доменів …………………………………………………………………………………46
4.2.4 Варіанти початку шизофренії …………………………………………………………………47
4.2.5. Супутні клінічні прояви …………………………………………………………………………..48
4.3. Психометричні та психодіагностичні інструменти діагностики
шизофренії …………………………………………………………………………………………………………49

Розділ 5. Надання медичної допомоги хворим на шизофренію та інші
первинні психотичні розлади ……………………………………………………………………………52
5.1.Основні принципи надання медичної допомоги ……………………………………………..53
5.1.1.Умови надання медичної допомоги ……………………………………………………………53
5.1.2. Етапи лікування ……………………………………………………………………………………..54
5. 2. Психофармакотерапія ………………………………………………………………………………….55
5.2.1. Загальні підходи до фармакотерапії шизофренії ……………………………………..58
5.2.1.1. Вибір антипсихотичного препарату ………………………………………………….58
5.2.2. Алгоритм призначення фармакотерапії та її особливості
в залежності від гостроти психотичних розладів ……………………………………………61
5. 3. Принципи лікування пацієнтів з першим психотичним епізодом…………………..64
5. 4. Депресія при шизофренії та її лікування ………………………………………………………68
5.5. Діагностика і терапія негативних симптомів при шизофренії ………………………..70
5.5.1. Діагностика негативних симптомів ………………………………………………………..70
5.5.2. Психофармакотерапія негативних симптомів ………………………………………..72
5.5.3.Психосоціальні методи терапії ………………………………………………………………..72
5. 6. Когнітивні порушення при шизофренії та підходи до їх корекції …………………..73
5.6.1. Загальні характеристики когнітивного функціонування ………………………….73
5.6.2. Діагностика когнітивних порушень …………………………………………………………77
5.6.3. Корекція когнітивних розладів ………………………………………………………………..77
5.6.3.1. Медикаментозне лікування ………………………………………………………………….77
5.6.3.2. Когнітивна реабілітація ……………………………………………………………………..78
5.7. Терапевтична резистентність при шизофренії ……………………………………………….80
5.8. Тривалість лікування ……………………………………………………………………………………83
5.9. Психосоціальна терапія і реабілітація …………………………………………………………..83
5.9.1. Психоосвіта хворих на шизофренією та їх родичів ………………………………….84
5.9.2. Сімейна терапія ……………………………………………………………………………………..84
5.9.3. Програма психокорекціі та профілактики психічної дезадаптації
у родичів хворих із ППЕ ……………………………………………………………………………………85
5.9.4. Групова психосоціальна терапія ……………………………………………………………..87
5.9.5. Тренінг соціальних навичок і когнітивних функцій ……………………………………88
5.9.6. Соціально-трудова реабілітація ……………………………………………………………..89
5.9.7. Арт-терапія …………………………………………………………………………………………..89
Розділ 6. Гендерні особливості клініки та фармакотерапії шизофренії ……………91
6.1. Біологічні, соціально-психологічні та клінічні особливості жінок,
що хворіють на шизофренію ……………………………………………………………………………….91
6.2. Гендерні особливості фармакотерапії ……………………………………………………………93
6.2.1. Проблема вибору антипсихотика ……………………………………………………………95
6.2.2. Алгоритм дій лікаря при виборі антипсихотика для пацієнтів
з високим ризиком гіперпролактинемії ……………………………………………………………..97
Розділ 7. Суїцидальна поведінка при шизофренії …………………………………………….100
7. 1. Фактори суїцидального ризику …………………………………………………………………..101

7.2. Типологія суїцидальної поведінки ………………………………………………………………102
7.3. Особливості суїцидальної поведінки в період ремісії …………………………………..104
7.4. Корекція та профілактика суїцидальної поведінки ………………………………………106
Розділ 8. Примусові заходи медичного характеру …………………………………………….110
8.1 Механізми вчинення суспільно-небезпечних дій ………………………………………….111
8.2. Особливості лікування та реабілітації …………………………………………………………113
8.3. Програма реабілітації хворих на шизофренію …………………………………………….114
8.3.1 Особливості медикаментозної терапії …………………………………………………..115
8.3.2 Специфіка психотерапевтичної та психокорекційної інтервенції …………..117
8.4. Клінічні та соціально-психологічні показання до зміни або припинення
застосування примусових заходів медичного характеру …………………………………….120
Розділ 9. Прогноз шизофренії …………………………………………………………………………..125
Частина 2. Біполярні афективні розлади
Розділ 10. Біполярний афективний розлад: тягар хвороби
та її медико-соціальні наслідки ……………………………………………………………………….133
Розділ 11. Діагностика БАР ……………………………………………………………………………..137
11.1. Діагностика БАР за критеріями МКХ-11 ……………………………………………………138
11.2 Коморбідність, як фактор ризику не своєчасної діагностики БАР………………..144
Розділ 12. Сучасні підходи до терапії БАР ……………………………………………………….147
12.1. Фармакологічне лікування БАР …………………………………………………………………147
12.2 Особливості курації пацієнтів на етапі підтримуючої/ профілактичної
терапії БАР ……………………………………………………………………………………………………….150
12.3.Моніторинг стану пацієнта і оцінка ефективності лікування……………………….152
Розділ 13. Суїцидальна поведінка при БАР та її корекція і профілактика ……….154
13.1. Фактори ризику суїцидальної поведінки ……………………………………………………154
13.2. Корекція і профілактика суїцидальної поведінки ………………………………………156
13.2.1. Особливості медикаментозної корекції і профілактики ……………………….156
13.2.2. Особливості психокорекції та психотерапії…………………………………………159
Питання для самоконтролю і тестові завдання …………………………………………….161
Література ……………………………………………………………………………………………………..166