Технічні та спеціальні

Основи транспорту природних вуглеводнів: підручник

Січ 21, 2024

Білецький В. С., Фик М. І.

Основи транспорту природних вуглеводнів: Підручник / За ред. І. М. Фика. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 274 с.

ISBN 978-617-7519-40-8

Підручник містить огляд основних видів транспорту вуглеводнів в Україні і світі. Описані технологічні та економічні аспекти трубо-провідного, автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту нафти, газу та конденсату. Подані методологічні основи розрахунку трубопровідного транспорту вуглеводнів, зокрема, розрахунку магістральних та міжпромислових газопроводів. Описано принципи та обладнання LNG і CNG технологій «віртуального трубопроводу».

Підручник призначений для студентів спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» і рекомендується для використання після освоєння дисципліни “Загальний курс транспорту”.

Biletskyi V., Fyk M. (2019). Fundamental of natural hydrocarbons transport. Study Handbook. Publishing house «New World – 2000», Lviv, Ukraine, 274 P.

This tutorial provides an overview of the main types of transport of hydrocarbons in Ukraine and in the world. Technological and economic aspects of pipeline, automobile, rail, sea and river transport of oil, natural gas and condensate are described. The methodological bases of calculation of pipeline transport of hydrocarbons, in particular, calculation of trunk and inter-industrial gas pipelines are given. Explains the principles and equipment of LNG and CNG technologies of the “virtual pipeline”.

The manual is intended for students of the specialty “Oil and Gas Engineering and Technology” and is recommended for use after pass the discipline “Fundamentals of Transport”.