Менеджмент: навчальний посібник
Економічні

Менеджмент: навчальний посібник

Січ 14, 2024

Менеджмент: навчальний посібник. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. 356 с.

ISBN 978-617-7519-47-7

Навчальний посібник охоплює широке коло питань з управління організацією, висвітлює теоретичні положення і практичні рекомендації щодо планування, організації, мотивації та контролю діяльності. Проблемно-орієнтований підхід до навчання, який покладено в основу посібника, дозволяє оволодіти ґрунтовними знаннями з менеджменту, розширює знання з операційної діяльності, стратегічного управління, оцінювання та мотивації персоналу, створення формування відповідної організаційної культури та мережі комунікацій, які відповідають організаційній структурі та сприяють ефективним управлінським рішенням. Навчальний посібник може бути корисним не тільки здобувачам вищої освіти, а й керівникам організацій, підприємцям та викладачам.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА …………………………………………………………………………………………………… 6
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ………………………………….. 8
1.1. Менеджмент як еволюційний рівень управління …………………………………………. 8
1.2. Організація в системі менеджменту …………………………………………………………… 11
1.3. Велика ідея: менеджер – це професія? ……………………………………………………….. 16
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………… 22
Завдання та кейси для самостійної роботи та практичних занять ……………………… 22
Тести для самоконтролю …………………………………………………………………………………. 30
Рекомендовані та використані джерела ……………………………………………………………. 31
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК НАУКИ УПРАВЛІННЯ ………………………………………………. 33
2.1. Управлінські революції …………………………………………………………………………….. 33
2.2. Школи менеджменту XX ст. : зміст, особливості та сфера застосування…….. 34
2.3. Сучасні підходи до управління організаціями ……………………………………………. 37
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………… 41
Завдання та кейси для самостійної роботи та практичних занять ……………………… 42
Тести для самоконтролю …………………………………………………………………………………. 45
Рекомендовані та використані джерела ……………………………………………………………. 47
РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА МЕТОДИ ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ ……………………………………………………………………. 48
3.1. Управлінські рішення: поняття, різновиди та місце в процесі управління…… 49
3.2. Процес прийняття раціональних управлінських рішень…………………………….. 53
3.3. Моделювання в прийнятті рішень ……………………………………………………………… 58
3.4. Стилі управління при прийнятті рішень …………………………………………………….. 60
3.5. Методи та інструменти прийняття управлінських рішень ………………………….. 64
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………… 70
Завдання та кейси для самостійної роботи та практичних занять …………………….. 71
Тести для самоконтролю …………………………………………………………………………………. 78
Рекомендовані та використані джерела ……………………………………………………………. 80
РОЗДІЛ 4. ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ …………………………………………………… 81
4.1. Місце планування серед функцій управління. Еволюція концепцій планування ……………………………………………………………………………………………………… 81
4.2. Модель процесу стратегічного планування. Визначення місії організації …… 83
4.3. Планування діяльності на основі сегментації …………………………………………….. 87
4.4. Управлінське обстеження зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування організації та SWOT-аналіз ……………………………………………………. 90
4.5. Матричні моделі стратегічного планування……………………………………………….. 98
4.6. Методологія гнучкого планування Agile та найпоширеніша її практика Scrum …………………………………………………………………………………………………………….. 107
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………. 111
Завдання та кейси для самостійної роботи та практичних занять ……………………. 112
Тести для самоконтролю ……………………………………………………………………………….. 120
Рекомендовані та використані джерела ………………………………………………………….. 122
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ…………………………………. 123
5.1. Сутність організаційної діяльності…………………………………………………………… 123

5.2. Види та типи організаційних структур …………………………………………………….. 127
5.3. Проєктування організаційних структур управління………………………………….. 135
5.4. Процес реалізації організаційних змін ……………………………………………………… 138
5.5. Бірюзові організації – організації майбутнього …………………………………………. 142
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………. 145
Завдання та кейси для самостійної роботи і практичних занять ………………………. 146
Тести для самоконтролю ……………………………………………………………………………….. 151
Рекомендовані та використані джерела ………………………………………………………….. 153
РОЗДІЛ 6. МОТИВАЦІЯ ……………………………………………………………………………….. 154
6.1. Поняття «мотивація», мотиви і стимули…………………………………………………… 154
6.2. Змістовні теорії мотивації ……………………………………………………………………….. 157
6.3. Процесуальні теорії мотивації …………………………………………………………………. 162
6.4. Розробка системи стимулювання в організації …………………………………………. 165
6.5. Моделі стимулювання діяльності менеджера …………………………………………… 168
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………. 172
Завдання та кейси для самостійної роботи і практичних занять ………………………. 173
Тести для самоконтролю ……………………………………………………………………………….. 177
Рекомендовані та використані джерела ………………………………………………………….. 178
РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ …………………………………………………… 179
7.1. Поняття контролю і його місце в системі управління. Види управлінського контролю ………………………………………………………………………………………………………. 179
7.2. Етапи процесу контролю …………………………………………………………………………. 184
7.3. Основні характеристики ефективної системи контролю …………………………… 187
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………. 190
Завдання та кейси для самостійної роботи і практичних занять ………………………. 191
Тести для самоконтролю ……………………………………………………………………………….. 195

Рекомендовані та використані джерела ………………………………………………………….. 196
РОЗДІЛ 8. КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ……………………….. 197
8.1. Повноваження, влада та вплив в організації …………………………………………….. 197
8.2. Роль керівництва в управлінні організацією …………………………………………….. 199
8.3. Теорії лідерства ………………………………………………………………………………………. 201
8.4. Стилі лідерського управління ………………………………………………………………….. 206
8.5. Керівництво груповою поведінкою………………………………………………………….. 218
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………. 223
Завдання та кейси для самостійної роботи та практичних занять ……………………. 224
Тести для самоконтролю ……………………………………………………………………………….. 240
Рекомендовані та використані джерела ………………………………………………………….. 241
РОЗДІЛ 9. КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ……………………………………………… 243
9.1. Моделі комунікативного процесу та ролі менеджера в них ………………………. 243
9.2. Види комунікацій та типи комунікаційних мереж в організаціях ……………… 248
9.3. Управління комунікаційними процесами …………………………………………………. 251
9.4. Характеристика основних стилів спілкування та мистецтво публічного виступу …………………………………………………………………………………………………………. 255
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………. 258
Задання та кейси для самостійної роботи та практичних занять ……………………… 259

Рекомендовані та використані джерела ………………………………………………………….. 265
РОЗДІЛ 10. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ………………………………………………. 266
10.1. Ефективність : підходи до визначення……………………………………………………. 266
10.2. Управління ефективністю: моделі та підходи…………………………………………. 270
10.3. Управління ефективністю роботи персоналу: еволюція поглядів та сучасні підходи………………………………………………………………………………………………………….. 283
10.4. Ефективність менеджера як складова організаційної ефективності…………. 288
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………. 297
Завдання та кейси для самостійної роботи та практичних занять ……………………. 298
Тести для самоконтролю ……………………………………………………………………………….. 310
Рекомендовані та використані джерела ………………………………………………………….. 312
РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА…………………………………………………… 318
11.1. Моделі організаційної культури …………………………………………………………….. 318
11.2. Інтегрована корпоративна культура ……………………………………………………….. 323
11.3. Крос-культурний менеджмент в організації……………………………………………. 328
Контрольні запитання ……………………………………………………………………………………. 337
Завдання та кейси для самостійної роботи та практичних занять …………………… 338
Тести для самоконтролю ……………………………………………………………………………….. 344
Рекомендовані та використані джерела ………………………………………………………….. 346
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………………………….. 348
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ……………………………………………………………………….. 349
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ…………………………………………. 354