Гуманітарні

АНГЛІЙСЬКА МОВА: ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Лис 29, 2019

Мірошнік Л.В.

Англійська мова: Основні економічні поняття (Basic economic concepts): Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 296 с.

ISBN 978-966-418-193-5

Навчальний посібник знайомить з ключовими поняттями економічної теорії і сприяє вдосконаленню навиків володіння англійською мовою в галузі економіки. Тематика та характер навчальних матеріалів, представлених у по-сібнику, забезпечують формування у студентів значного професійного словника. Аутентичні тексти з інформаційно-довідкових видань і фахової літератури, комунікативна спрямованність вправ, оригінальні завдання творчого та аналітичного характеру спонукають до дискусії, обміну думками, аналізу та стимулюють формування й розвиток іншомовної професійної компетенції студентів. Посібник адресовано студентам молодших курсів економічних спе-ціальностей вищих навчальних закладів.

Англійська мова Основні економічні поняття