Гуманітарні Новинки

Соціологія мови: інформаційно-аналітичний та навчально-практичний словник-довідник.

Чер 04, 2023

Соціологія мови: інформаційно-аналітичний та навчально-практичний словник-довідник. 2-ге вид., доповнене та виправлене / Укладання та наукова редакція д-ра соціологічних наук, професора В.М.Пічі. – Львів: «Новий Світ-2000», – 2023. – 257 с.

ІSBN 978-617-7519-99-6

В запропонованому довіднику вперше в українській соціологічній літературі подається комплексний матеріал, який може бути використаний при вивченні такої галузі соціологічних знань як «Соціологія мови». Актуальність такого видання обумовлюється також практичною реалізацією ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної», зокрема процесами остаточного подолання негативних наслідків мовної політики за радянських часів, сучасним намаганням агресивного і войовничого так званого «русского мира», проблемами дерусифікації та українізації населення України.
Словник-довідник містить сучасні визначення змісту понад 300 термінів і понять, якими оперує «Соціологія мови» та інші соціологічні теорії середнього рівня (напр., «Соціологія політики», «Соціологія культури», «Соціологія націй» тощо). Призначений перш за все для підготовки спеціалістів-соціологів та викладачам соціології ЗВО України. Буде корисним і широкому загалу читачів: соціологам-науковцям, соціологам-практикам, всім, хто прагне поглибити свої знання щодо значення і ролі мови в розвитку етносів, націй, народів, суспільства.

ПЕРЕДМОВА

 

Масштаби змін у розвитку українського суспільства за останні 30 років розбудови державної незалежності зумовлюють значне зростання нової інформації, потребують переосмислення і упорядкування відомих знань з різних галузей суспільного життя, у тому числі і в галузі соціології, зокрема, «Соціології мови». Остання є важливою галуззю соціологічних знань, яка покликана теоретично обґрунтувати свій об’єкт, предмет, соціальні функції, закономірності виникнення мови, сучасних мовних відносин, мовної культури, мовного мислення, державної мовної політики тощо.

Ідея підготовки і видання запропонованого словника-довідника актуалізується у зв’язку з:

* прийняттям 25.04.2019 р. ВРУ Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», завдяки якому в України розпочався процес ренесансу української мови, дерусифікації та українізації України;

* значно зрозшою за останні три роки потребою широких верст населення країни, закладів освіти в наявності навчально-методичної літератури з мовних проблем соціологічного характеру (підручників, навчальних посібників, словників-довідників, енциклопедій тощо).

В запропонованому виданні вперше в Україні надається максимально можливий набір понад 300 термінів, понять та їх визначення, чимало цифрових і довідкових даних про мови світу, у т.ч. й української, які можуть бути корисними викладачам в процесі викладання навчальної дисципліни «Соціологія мови» і засвоєння знань студентами.

Словник-довідник містить матеріал з різних галузей знання – мовознавства, соціолінгвістики, культурології, соціології, психології, педагогіки, історії, філософії, етики тощо, розробниками яких є відомі зарубіжні і вітчизняні авторитетні вчені освітніх і наукових установ. В кінці книги подано назви джерел та список використаної літератури: монографії, підручники, навчальні посібники, збірки наукових статей, газетні публікації – понад 150 публікацій. В процесі укладання словника-довідника були використані, зокрема, напрацювання соціолінгвістів і соціологів Інституту української мови НАН України І.С. Гнатюка, П.Ю. Гриценка, В.Л. Іваненка, В.П. Іващенка, С.Я. Єрмоленка, В.Л. Корпіловського, В.В. Німчука, О.О. Тараненка, науковців Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України А.Ю.Кримського, Н.А.Кагановича, М.Я.Калиновича, Л.А.Була­хов­­ського, І.К.Білодіда, В.М.Русанівського, В.Г.Скляренка, О.С.Мель­ничука, О.І.Скопенка, О.Б.Ткаченка, а також науковців і викладачів ЗВО С.І. Карцевського, Р.О. Шаро, А.М. Селіщева, С.Д. Поліванова, Н.Б. Вахтіна, У.В.Хамар та багатьох інших.

Словник-довідник побудований на двох основних принципах: приписованому, коли пояснює як має бути, і описуваному, коли фіксує визначення терміну чи поняття, яке вже існує в літературі. Описовий принцип превалює у виданні над приписованим.

Безумовно, будь-який словник-довідник не може замінити підручник чи навчальний посібник з лекційного курсу «Соціологія мови». Дане видання рекомендується як доповнення до навчального посібника «Соціологія мови», який в даний час готується до видання колективом авторів-викладачів ЗВО. Спільне використання словника-довідника і вказаного посібника дозволить одержати повнішу уяву про сучасні мовні регалії з позиції соціологічної інтерпретації, буде сприяти глибшому і гнучкішому засвоєнню і оцінюванню процесів розвитку мовного феномену сучасної людської цивілізації.

Не лише за змістом, але й за структурою, за сукупністю і розмаїттям поданих термінів та понять словник-довідник репрезентує сучасний рівень розробки соціології мови, розкриває різноманітні аспекти наукового розуміння закономірностей, тенденцій і проблем розвитку мови. У ньому систематизовано широкий масив соціологічної інформації, представлено основні концепції, течії, школи, найзначущі теорії, наукові надбання соціологів минулого і сьогодення.

Залучений до словника-довідника теоретичний, статистично-практич­ний матеріал сприяє усвідомленню мови як складної і динамічної системи із різноманітними взаємозв’язками з ін. соціальними системами, пізнанню методики і процедури прикладних соціологічних досліджень мови.

Користуючись цим словником-довідником, важливо враховувати наступне:

– статті подаються в алфавітному порядку у відповідності зі словами загального терміна і виділяються жирним шрифтом;

– якщо назва статті складається з прикметника, то починається вона з прикметника у тому випадку, коли утворює з іменником єдине поняття. Напр., «Аборигенні мови», «Інвективна лексика», «Помираючі мови»;

– слово, або слова, що позначають назву статті в тексті, замінюються першою великою літерою з крапкою. Напр., у статті «Багатомовність» замість повної назви терміна в тексті вживається літера «Б.»;

– якщо назва статті складається з декількох слів, то всі вони позначаються також першими літерами. Так, у статті «Вербальна агресія» замість повної назви дається «В.а.», замість назви «Інститут української мови» – «І.у.м.»;

–  до термінів, які є запозиченими з ін. мов, дається коротка етимологічна довідка, напр., «Арго» (фр. – argot – мова), або «Емерджементність» (англ. – emergence – виникнення, поява нового).

У словнику-довіднику застосовується звичайні для таких видань скорочення слів і використаних абревіатур (списки подаються). У кінці книги міститься іменний покажчик і предметний покажчик, а також додатки. У першому додатку подаються висловлювання про мову, мовлення і слова видатних письменників, філософів, істориків, діячів науки і культури. У другому додатку міститься інформація про слова іншомовного походження, які заполонили за останні десять років українську мову. У третьому додатку визначенні строки набрання чинності окремих статей та їх частин ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У четвертому додатку викладено зміст Концепції державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя на період до 2030 р. П’ятий додаток засвідчує нормативно-правові акти, які приймалися у часи Російської імперії і СРСР щодо заборони української мови.

Особливістю видання є те, що в ньому відображено як класично усталену термінологію, так і нові поняття і терміни, які сприяють, на наш погляд, прогностичному баченню перспектив розвитку соціологічного знання про мову з додержанням пріоритетності демократичного і гуманістичного її розвитку, багатогранності мовної комунікації на національному та міжнародному просторі.

Пропозиції, зауваження та побажання щодо покращення структури і змісту словника-довідника просимо надсилати за адресою:

 

 

 

Україна, м. Львів, 79053, видавництво «Новий Світ-2000»,

а/с 5026, Львів, 79053

http://ns2000.com.ua/

Працюємо з 1999р. з ЗВО України

 

 

Укладач і редактор доктор соціологічних наук, професор В.М. Піча