Гуманітарні

СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Жов 17, 2019

Атаманюк Р.Ф., Атаманюк Е.А.
Соціальна економіка: навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 203 с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог Освітньо-професійної програми підготовки фахівців галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» та 6.030508 «Фінанси і кредит».

Матеріал посібника поєднує базові положення та методологічні основи функціонування соціальної сфери та її галузей, зокрема житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я та культури. В посібнику викладено засади фінансування та управління соціальною сферою. Питання для самопід-готовки, наведені після кожного розділу, дозволять забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, сприятимуть формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

Навчальний посібник спрямований на студентів та може бути використаний фахівцями установ та підприємств соціальної сфери.

Соціальна економіка навчальний посібник