Медичні Популярні

Медична біологія, Анатомія, Фізіологія та Патологія людини. Підручник

Лют 14, 2024

Медична біологія, Анатомія, Фізіологія та Патологія людини. Підручник / Федонюк Я. І., Дубінін С. І., Федонюк Л. Я., Котляренко Л. Т. – Львів: «Новий Світ-2000», 2024. – 880 с.
ISBN 978-617-7519-46-0
Підручник написаний на основі діючих програм з медичної біології, гістології, анатомії людини, нормальної фізіології та патологічної анатомії, затверджених Міністерством охорони здоров’я України і призначений для студентів фармацевтичного факультету та викладачів медичних навчальних закладів вищої освіти. Підручник також буде корисним для студентів медичних училищ, а також лікарів, що дасть можливість пригадати анатомічну будову організму людини, основи загальної патології та нормальної фізіології.
Матеріал підручника викладений за розділами. Перші два розділи охоплюють питання медичної біології та гістології. В них описуються біологічні основи життєдіяльності людини і біогеоценотичний рівень організації життя та місце людини в ньому. Наступні розділи підручника присвячені описанню окремих систем організму за загальним планом: анатомія людини, фізіологія та найбільш поширені патологічні процеси. В кінці підручника поданий словник медико-біологічних термінів. Анатомічні терміни узгоджені з Міжнародною анатомічною термінологією за ред. проф. В. Г. Черкасова (2010) та з Гістологічною термінологією за ред. проф. Ю. Б. Чайковського і проф. О. Д. Луцика (2010).

 

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

ФЕДОНЮК Ярослав Іванович – доктор медичних наук, професор, Заслу­жений діяч науки і техніки України.

ДУБІНІН Сергій Іванович – доктор медичних наук, професор, академік Української Академії наук, завідувач кафедри медичної біології Української медичної стоматологічної академії.

ФЕДОНЮК Лариса Ярославівна – доктор медичних наук, професор, за­відувачка кафедри медичної біології Тернопільського національного медич­ного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

КОТЛЯРЕНКО Лідія Теодорівна – доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, професор кафедри теорії, ме­тодики та організації фізичної підготовки і спорту національного універси­тету оборони України імені Івана Черняховського.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
Біологія, медична біологія: предмет, завдання, методи
Анатомія та її зв’язок з іншими дисциплінами
Основи загальної патології
Поняття про здоров’я та хворобу
РОЗДІЛ 1. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Загальна характеристика життя
Життя як космічне і природне явище
Основні властивості життя
Рівні організації життя
Місце людини в системі органічного світу
Клітина. Тканини. Поняття про орган, систему органів, організм
Загальна характеристика та класифікація тканин
Епітеліальна тканина
Сполучна тканина
Кров і лімфа
Кровотворення (гемопоез)
М’язова тканина
Нервова тканина
Спеціалізація та інтеграція клітин багатоклітинних організмів
Хімічні елементи клітин
Клітинні мембрани, принцип компартментизації
Цитоплазма
Клітина як відкрита система. Організація потоку речовин, енергії та інформації у клітині
Енергетичне забезпечення клітини
Ядро – центральний інформаційний апарат клітини
Морфофункціональна характеристика та класифікація хромосом людини
Каріотип людини
Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування
ДНК: хімічний склад, просторова організація, роль у реалізації генетичної інформації
РНК: будова, типи РНК, роль у реалізації генетичної інформації
Генетичний код
Будова та класифікація генів
Екзонно-інтронна організація генів еукаріотів
Молекулярна організація генома еукаріотів
Молекулярні механізми реалізації генетичної інформації в клітині (експресія генів)
Регуляція експресії генів у прокаріотів і еукаріотів
Генна інженерія
Біотехнологія
Організація клітин у часі
Клітинний цикл
Мітоз
Онтогенетичний рівень організації життя
Основи генетики людини
Етапи розвитку генетики
Основні поняття і терміни сучасної генетики
Закономірності успадкування
Взаємодія генів
Експресивність і пенетрантність генів, плейотропія
Зчеплене успадкування генів
Кросинговер
Основні положення хромосомної теорії спадковості
Генетика статі: механізми генетичного визначення статі
Ознаки, зчеплені зі статтю, залежні від статі та обмежені статтю
Генетика груп крові: успадкування груп крові системи АВ0
Методи вивчення спадковості людини
Мінливість у людини як властивість життя й генетичне явище
Мутаційна мінливість
Спадкові хвороби, їх класифікація
Хромосомні хвороби
Генні (молекулярні) хвороби
Мультифакторіальні хвороби
Система шлюбів, медико-генетичні аспекти сім’ї
Медико-генетичне консультування
Пренатальна діагностика спадкової патології
Скринінг-програми новонароджених для виявлення спадкових порушень обміну речовин
Біологія індивідуального розвитку
Онтогенез і його періодизація
Ембріональний період онтогенезу, його стадії
Механізми росту і морфогенезу
Ембріональна індукція
Особливості пренатального періоду розвитку людини, критичні періоди
Постембріональний період онтогенезу, його періодизація
Співвідношення процесів росту та диференціювання в постнатальному періоді
Нейрогуморальна регуляція процесів росту і розвитку
Системні механізми гомеостазу в людини на рівні організму
Особливості постнатального періоду розвитку людини в зв’язку з її біосоціальною організацією
Старість як завершальний етап онтогенезу людини
Теорія старіння
Тривалість життя й проблеми довголіття
Смерть, її форми, стадії, ознаки
Регенерація
Регуляція і стимуляція процесів регенерації
Пухлинний ріст
Трансплантація органів і тканин
Трансплантація й система імунітету
РОЗДІЛ 2. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПАРАЗИТИЗМУ І ПАРАЗИТНИХ ХВОРОБ У ЛЮДИНИ
Основи екології людини
Екологія, екологія людини: предмет, завдання, методи
Середовище як екологічне поняття
Біогеоценоз як екологічна система
Соціальні та біологічні аспекти адаптації населення до умов існування
Адаптивні екотипи людей
Адаптації людей до екстремальних умов, поняття про стрес
Біологічні основи паразитизму і паразитарних хвороб у людини
Медична протозоологія
Медична гельмінтологія
Медична арахноентомологія
Отруйні для людини організми
Біосфера і людина
Медико-біологічні аспекти впливу біосфери та окремих її факторів на здоров’я людини
Поняття про біологічні ритми
Поняття про біополя
Антропогенний вплив на біосферу
РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Пошкодження
Гіпертрофія і гіперплазія
Порушення кровообігу
Запалення
Стадії і механізми запалення
Класифікація запалення
Пухлини
Загальна характеристика пухлин
Класифікація пухлин
Загальні реакції організму на ушкодження
Алергія
РОЗДІЛ 4. АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
Конституція. Осі та площини тіла людини
Загальні дані остеології та артросиндесмології
Скелет голови. Череп
Скелет тулуба
Скелет верхньої кінцівки. З’єднання кісток верхньої кінцівки
Скелет нижньої кінцівки. З’єднання кісток нижньої кінцівки
Загальні питання анатомії, фізіології та патології м’язової системи людини
Загальна міологія
Фізіологія м’язів
М’язи та фасції частин тіла
Особливості будови опорно-рухового апарату людини, що пов’язані з вертикальним положенням тіла
Травматичні ушкодження опорно-рухового апарату
Захворювання опорно-рухового апарату
Анатомо-фізіологічні аспекти нервової системи
Нервові механізми фізіологічної регуляції
Функціональна анатомія спинного мозку
Головний мозок
Провідні шляхи головного та спинного мозку
Оболонки головного мозку
Кровопостачання головного та спинного мозку
Кора великих півкуль і вища нервова діяльність
Черепні нерви
Анатомічна будова та фізіологія автономної частини периферійної нервової системи
Загальні питання анатомії та фізіології сенсорних систем
Шкіра (орган відчуття дотику, температури та болю)
Орган зору
Орган слуху
Орган нюху
Орган смаку
Залози внутрішньої секреції та їх патологія
Щитоподібна залоза
Прищитоподібні залози
Ендокринна частина підшлункової залози
Надниркові залози
Вилочкова залоза
Статеві залози
Параганглії
Гіпофіз
Патологія аденогіпофіза
Патологія нейрогшофіза
Епіфіз
Система крові
Плазма крові
Фізико-хімічні властивості крові
Транспорт газів кров’ю
Захисні функції крові
Гемостаз
Гомеостаз
Групи крові
Загальні принципи переливання крові
Методики визначення груп крові
Патологія системи крові. Кількісні зміни крові
Пухлини системи крові або гемобластози
Загальні питання анатомії, фізіології та патології серцево-судинної системи
Серце: будова, топографія
Велике і мале кола кровообігу
Робота серця
Основні властивості серцевого м’яза
Судини малого кола кровообігу
Судини великого кола кровообігу
Методи зупинки кровотеч
Особливості кровообігу плода
Фізіологія кровоносних судин
Захворювання серцево-судинної системи
Гіпертонічна хвороба
Атеросклероз
Ішемічна хвороба серця
Вади серця
Серцева недостатність
Тампонада серця
Варикозне розширення вен нижніх кінцівок
Функціональна анатомія лімфатичної та імунної систем лімфатичні судини
Лімфатичні органи
Лімфатичні судини та вузли окремих ділянок тіла
Анатомія, фізіологія та патологія дихальної системи
Анатомія органів дихання
Фізіологія дихання
Дихання за різних умов
Розлади зовнішнього дихання
Захворювання органів дихальної системи
Анатомія, фізіологія та патологія органів травної системи
Анатомія та фізіологія органів ротової порожнини
Глотка
Стравохід
Черевна порожнина та порожнина очеревини
Шлунок
Тонка кишка
Товста кишка
Анатомо-фізіологічні аспекти травних залоз
Патологія порожнини рота
Патологія стравоходу
Патологія шлунка
Патологія печінки
Патологія жовчного міхура та жовчних шляхів
Патологія підшлункової залози
Захворювання кишок
Дисбактеріоз
Перитоніт
Загальні питання анатомії, фізіології та патології сечовидільної системи
Макро- та мікроскопічна будова нирки
Механізм сечоутворення. Регуляція діяльності нирок
Сечовід
Сечовий міхур
Сеча. Кількісний і якісний склад в нормі та при патології
Функціональні розлади сечовипускання
Захворювання нирок
Захворювання сечового міхура
Анатомія, фізіологія та патологія статевої системи
Чоловічі статеві органи
Жіночі статеві органи
Статеві клітини
Статевий цикл жінки
Статеві мотивації та їх реалізація
Вагітність. Пологи. Лактація
Патологія репродуктивної системи
Обмін речовин і енергії. Терморегуляція
Обмін білків
Обмін вуглеводів
Обмін жирів
Обмін енергії
Температура тіла та її регуляція
Розлади терморегуляції
Вітаміни та їх фізіологічне значення
Анатомо-фізіологічні аспекти вищої нервової (психічної) діяльності
Перша та друга сигнальні системи
Форми психічної діяльності
Зв’язок психічної діяльності та соматичного стану організму
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА