Медичні Новинки Популярні

Медична біологія, Анатомія, Фізіологія та Патологія людини. Підручник

Січ 14, 2021

Медична біологія, Анатомія, Фізіологія та Патологія людини. Підручник

Федонюк Я. І., Дубінін С. І., Федонюк Л. Я., Котляренко Л. Т.
Медична біологія, Анатомія, Фізіологія та Патологія людини. – Львів:
«Новий Світ-2000», 2022. – 880 с.

ISBN 978-617-7519-46-0
Підручник написаний на основі діючих програм з медичної біології, гістології,
анатомії людини, нормальної фізіології та патологічної анатомії, затверджених Мі-
ністерством охорони здоров’я України і призначений для студентів фармацевтично-
го факультету та викладачів медичних навчальних закладів вищої освіти. Підручник
також буде корисним для студентів медичних училищ, а також лікарів, що дасть
можливість пригадати анатомічну будову організму людини, основи загальної пато-
логії та нормальної фізіології.
Матеріал підручника викладений за розділами. Перші два розділи охоплюють
питання медичної біології та гістології. В них описуються біологічні основи життє-
діяльності людини і біогеоценотичний рівень організації життя та місце людини в
ньому. Наступні розділи підручника присвячені описанню окремих систем організму за
загальним планом: анатомія людини, фізіологія та найбільш поширені патологічні
процеси. В кінці підручника поданий словник медико-біологічних термінів. Ана то міч ні
терміни узгоджені з Міжнародною анатомічною термінологією за ред. проф. В. Г. Чер-
касова (2010) та з Гістологічною термінологією за ред. проф. Ю. Б. Чайковського і
проф. О. Д. Луцика (2010).

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ……………………………………………………………………………………….  3

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………. 4

Біологія, медична біологія: предмет, завдання, методи ………………………..  4

Анатомія та її зв’язок з іншими дисциплінами …………………………………….  5

Основи загальної патології …………………………………………………………………  9

Поняття про здоров’я та хворобу ………………………………………………………… 10

РОЗДІЛ 1. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ……. 13

 • Загальна характеристика життя……………………………………………… 13

Життя як космічне і природне явище……………………………………………. 13

Основні властивості життя ………………………………………………………….. 13

Рівні організації життя …………………………………………………………………. 15

Місце людини в системі органічного світу……………………………………. 16

 • Клітина. Тканини. Поняття про орган, систему органів, організм …16
 • Загальна характеристика та класифікація тканин …………………. 25

Епітеліальна тканина……………………………………………………………………. 26

Сполучна тканина………………………………………………………………………… 29

Кров і лімфа ………………………………………………………………………………… 35

Кровотворення (гемопоез) …………………………………………………………… 38

М’язова тканина ………………………………………………………………………….. 40

Нервова тканина …………………………………………………………………………. 42

 • Спеціалізація та інтеграція клітин багатоклітинних організмів 47

Хімічні елементи клітин ………………………………………………………………. 48

Клітинні мембрани, принцип компартментизації …………………………. 52

Цитоплазма …………………………………………………………………………………. 55

 • Клітина як відкрита система. Організація потоку речовин, енергії та інформації у клітині 60

Енергетичне забезпечення клітини ………………………………………………. 61

Ядро – центральний інформаційний апарат клітини……………………… 62

Морфофункціональна характеристика та класифікація

хромосом людини………………………………………………………………………. 65

Каріотип людини …………………………………………………………………………  6 7

Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функці онування 71 ДНК: хімічний склад, просторова організація, роль

у реалізації генетичної інформації ……………………………………………… 72

РНК: будова, типи РНК, роль у реалізації генетичної інформації …78

Генетичний код …………………………………………………………………………. 80

Будова та класифікація генів…………………………………………………………. 82

Екзонно-інтронна організація генів еукаріотів………………………………. 84

Молекулярна організація генома еукаріотів ………………………………… 84

Молекулярні механізми реалізації генетичної інформації в клітині (експресія генів)   85

Регуляція експресії генів у прокаріотів і еукаріотів……………………… 88

Генна інженерія …………………………………………………………………………. 90

Біотехнологія …………………………………………………………………………….. 93

 • Організація клітин у часі ……………………………………………………….. 93

Клітинний цикл …………………………………………………………………………. 93

Мітоз……………………………………………………………………………………………. 94

 • Онтогенетичний рівень організації життя …………………………….. 97
 • Основи генетики людини ……………………………………………………….. 112

Етапи розвитку генетики ……………………………………………………………  115

Основні поняття і терміни сучасної генетики ……………………………..  118

Закономірності успадкування ……………………………………………………..  119

Взаємодія генів …………………………………………………………………………..  126

Експресивність і пенетрантність генів, плейотропія ……………………  129

Зчеплене успадкування генів……………………………………………………… 130

Кросинговер………………………………………………………………………………. 132

Основні положення хромосомної теорії спадковості…………………… 133

Генетика статі: механізми генетичного визначення статі …………….  134

Ознаки, зчеплені зі статтю, залежні від статі та обмежені статтю 135

Генетика груп крові: успадкування груп крові системи АВ0 ……….  137

Методи вивчення спадковості людини……………………………………….. 139

Мінливість у людини як властивість життя й генетичне явище ……  152

Мутаційна мінливість………………………………………………………………… 155

Спадкові хвороби, їх класифікація……………………………………………… 163

Хромосомні хвороби …………………………………………………………………..  165

Генні (молекулярні) хвороби ………………………………………………………  168

Мультифакторіальні хвороби……………………………………………………… 171

Система шлюбів, медико-генетичні аспекти сім’ї………………………… 172

Медико-генетичне консультування……………………………………………. 173

Пренатальна діагностика спадкової патології ……………………………..  174

Скринінг-програми новонароджених для виявлення спадкових порушень обміну речовин  177

 • Біологія індивідуального розвитку ………………………………………… 178

Онтогенез і його періодизація …………………………………………………….  178

Ембріональний період онтогенезу, його стадії …………………………….  179

Механізми росту і морфогенезу ………………………………………………….  183

Ембріональна індукція ……………………………………………………………….  184

Особливості пренатального періоду розвитку людини,

критичні періоди ……………………………………………………………………..  186

Постембріональний період онтогенезу, його періодизація…………… 189

Співвідношення процесів росту та диференціювання

в постнатальному періоді …………………………………………………………  189

Нейрогуморальна регуляція процесів росту і розвитку……………….. 191

Системні механізми гомеостазу в людини на рівні організму ……..  191

Особливості постнатального періоду розвитку людини

в зв’язку з її біосоціальною організацією…………………………………… 194

Старість як завершальний етап онтогенезу людини.

Теорія старіння …………………………………………………………………………  194

Тривалість життя й проблеми довголіття…………………………………….. 197

Смерть, її форми, стадії, ознаки …………………………………………………..  198

Регенерація………………………………………………………………………………… 200

Регуляція і стимуляція процесів регенерації ………………………………..  202

Пухлинний ріст………………………………………………………………………….. 203

Трансплантація органів і тканин …………………………………………………  204

Трансплантація й система імунітету ……………………………………………  205

РОЗДІЛ 2. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПАРАЗИТИЗМУ

І ПАРАЗИТНИХ ХВОРОБ У ЛЮДИНИ………………………………………….. 208

 • Основи екології людини ………………………………………………………… 208

Екологія, екологія людини: предмет, завдання, методи ……………….  208

Середовище як екологічне поняття …………………………………………….  209

Біогеоценоз як екологічна система……………………………………………… 209

Соціальні та біологічні аспекти адаптації населення

до умов існування…………………………………………………………………….. 212

Адаптивні екотипи людей ………………………………………………………….  214

Адаптації людей до екстремальних умов, поняття про стрес ……….  216

 • Біологічні основи паразитизму і паразитарних хвороб у людини  217
 • Медична протозоологія ………………………………………………….. 221
 • Медична гельмінтологія ………………………………………………….. 237
 • Медична арахноентомологія……………………………………………. 280
 • Отруйні для людини організми ……………………………………………… 302
 • Біосфера і людина…………………………………………………………………… 310

Медико-біологічні аспекти впливу біосфери та окремих

її факторів на здоров’я людини …………………………………………………  311

Поняття про біологічні ритми …………………………………………………….  312

Поняття про біополя…………………………………………………………………… 314

Антропогенний вплив на біосферу …………………………………………….  315

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ ………………………………….  318

 • Пошкодження…………………………………………………………………………. 318
 • Гіпертрофія і гіперплазія ………………………………………………………. 324
 • Порушення кровообігу ………………………………………………………….. 326
 • Запалення ………………………………………………………………………………. 335

Стадії і механізми запалення ………………………………………………………  335

Класифікація запалення ……………………………………………………………..  338

 • Пухлини …………………………………………………………………………………. 341

Загальна характеристика пухлин………………………………………………… 341

Класифікація пухлин ………………………………………………………………….  345

 • Загальні реакції організму на ушкодження …………………………… 350
 • Алергія ………………………………………………………………………………….. 357

РОЗДІЛ 4. АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ ЛЮДИНИ…….. 360

 • Конституція. Осі та площини тіла людини …………………………… 360
 • Загальні дані остеології та артросиндесмології……………………… 362
 • Скелет голови. Череп …………………………………………………….. 366
 • Скелет тулуба……………………………………………………………….. 386
 • Скелет верхньої кінцівки. З’єднання кісток верхньої кінцівки 394
 • Скелет нижньої кінцівки. З’єднання кісток нижньої кінцівки … 401
  • Загальні питання анатомії, фізіології та патології м’язової системи людини  410
   • Загальна міологія ……………………………………………………………. 410
   • Фізіологія м’язів……………………………………………………………….. 411
   • М’язи та фасції частин тіла ………………………………………….. 417
   • Особливості будови опорно-рухового апарату людини,

що пов’язані з вертикальним положенням тіла …………………………  442

 • Травматичні ушкодження опорно-рухового апарату ……… 443
 • Захворювання опорно-рухового апарату………………………….. 445
 • Анатомо-фізіологічні аспекти нервової системи …………………… 449
  • Нервові механізми фізіологічної регуляції…………………………. 449
  • Функціональна анатомія спинного мозку ………………………… 454
  • Головний мозок……………………………………………………………….. 460
  • Провідні шляхи головного та спинного мозку ………………….. 481
  • Оболонки головного мозку……………………………………………….. 484
  • Кровопостачання головного та спинного мозку ……………… 486
  • Кора великих півкуль і вища нервова діяльність……………….. 487
  • Черепні нерви …………………………………………………………………. 491
  • Анатомічна будова та фізіологія автономної частини периферійної нервової системи 497
 • Загальні питання анатомії та фізіології сенсорних систем…….. 504
  • Шкіра (орган відчуття дотику, температури та болю)…. 506
  • Орган зору ……………………………………………………………………… 510
  • Орган слуху……………………………………………………………………… 517
  • Орган нюху …………………………………………………………………….. 523
  • Орган смаку……………………………………………………………………. 523
 • Залози внутрішньої секреції та їх патологія…………………………… 524
  • Щитоподібна залоза ………………………………………………………. 526
  • Прищитоподібні залози…………………………………………………… 531
  • Ендокринна частина підшлункової залози ……………………….. 532
  • Надниркові залози…………………………………………………………… 536
  • Вилочкова залоза…………………………………………………………….. 539
  • Статеві залози ………………………………………………………………. 540
  • Параганглії …………………………………………………………………….. 541
  • Гіпофіз……………………………………………………………………………. 542

Патологія аденогіпофіза ……………………………………………………………  543

Патологія нейрогшофіза …………………………………………………………..  545

 • Епіфіз……………………………………………………………………………… 546
 • Система крові…………………………………………………………………………. 547
  • Плазма крові…………………………………………………………………… 548
  • Фізико-хімічні властивості крові…………………………………….. 549
  • Транспорт газів кров’ю …………………………………………………… 550
  • Захисні функції крові ………………………………………………………. 554
  • Гемостаз ……………………………………………………………………….. 558
  • Гомеостаз ……………………………………………………………………… 560
  • Групи крові …………………………………………………………………….. 561

Загальні принципи переливання крові……………………………………… 562

Методики визначення груп крові ……………………………………………..  563

 • Патологія системи крові. Кількісні зміни крові………………… 564
 • Пухлини системи крові або гемобластози ………………………. 567
 • Загальні питання анатомії, фізіології та патології серцево-судинної системи 569
  • Серце: будова, топографія ……………………………………………… 570
  • Велике і мале кола кровообігу …………………………………………. 575
  • Робота серця …………………………………………………………………. 579
  • Основні властивості серцевого м’яза……………………………….. 581
  • Судини малого кола кровообігу………………………………………… 585
  • Судини великого кола кровообігу …………………………………….. 586
  • Методи зупинки кровотеч ……………………………………………… 607
  • Особливості кровообігу плода ………………………………………… 608
  • Фізіологія кровоносних судин…………………………………………… 609
  • Захворювання серцево-судинної системи……………………….. 617

Гіпертонічна хвороба ……………………………………………………………….  617

Атеросклероз …………………………………………………………………………..  619

Ішемічна хвороба серця ……………………………………………………………  621

Вади серця ……………………………………………………………………………….  623

Серцева недостатність ……………………………………………………………..  625

Тампонада серця………………………………………………………………………. 628

Варикозне розширення вен нижніх кінцівок…………………………….. 628

4.9. Функціональна анатомія лімфатичної та імунної

систем лімфатичні судини ………………………………………………………..  629

 • Лімфатичні органи…………………………………………………………. 631
 • Лімфатичні судини та вузли окремих ділянок тіла………….. 633
 • Анатомія, фізіологія та патологія дихальної системи …………. 636
 • Анатомія органів дихання …………………………………………….. 637
 • Фізіологія дихання………………………………………………………… 645
 • Дихання за різних умов ………………………………………………… 648
 • Розлади зовнішнього дихання……………………………………….. 650
 • Захворювання органів дихальної системи …………………….. 652
 • Анатомія, фізіологія та патологія органів

травної системи………………………………………………………………………… 664

 • Анатомія та фізіологія органів ротової порожнини………. 665
 • Глотка………………………………………………………………………….. 671
 • Стравохід …………………………………………………………………….. 673
 • Черевна порожнина та порожнина очеревини ……………… 675
 • Шлунок…………………………………………………………………………. 675
 • Тонка кишка………………………………………………………………….. 681
 • Товста кишка ………………………………………………………………. 688
 • Анатомо-фізіологічні аспекти травних залоз…………………. 692
 • Патологія порожнини рота …………………………………………. 698
 • Патологія стравоходу ………………………………………………… 702
 • Патологія шлунка………………………………………………………… 703
 • Патологія печінки ………………………………………………………. 708
 • Патологія жовчного міхура та жовчних шляхів ………….. 715
 • Патологія підшлункової залози ……………………………………. 717
 • Захворювання кишок …………………………………………………… 718
 • Дисбактеріоз ……………………………………………………………… 725
 • Перитоніт………………………………………………………………….. 725
 • Загальні питання анатомії, фізіології та патології

сечовидільної системи………………………………………………………………. 727

 • Макро- та мікроскопічна будова нирки ………………………… 727
 • Механізм сечоутворення. Регуляція діяльності нирок …….. 731
 • Сечовід…………………………………………………………………………. 733
 • Сечовий міхур……………………………………………………………….. 733
 • Сеча. Кількісний і якісний склад в нормі та при патології 736
 • Функціональні розлади сечовипускання………………………….. 740
 • Захворювання нирок………………………………………………………. 740
 • Захворювання сечового міхура ………………………………………. 745
 • Анатомія, фізіологія та патологія статевої системи…………….. 747
 • Чоловічі статеві органи ……………………………………………….. 747
 • Жіночі статеві органи …………………………………………………. 751
 • Статеві клітини ………………………………………………………….. 757
 • Статевий цикл жінки ………………………………………………….. 758
 • Статеві мотивації та їх реалізація ………………………………. 759
 • Вагітність. Пологи. Лактація ……………………………………… 761
 • Патологія репродуктивної системи ……………………………… 762
 • Обмін речовин і енергії. Терморегуляція……………………………… 765
 • Обмін білків ………………………………………………………………….. 765
 • Обмін вуглеводів……………………………………………………………. 767
 • Обмін жирів …………………………………………………………………. 768
 • Обмін енергії ………………………………………………………………… 769
 • Температура тіла та її регуляція…………………………………… 770
 • Розлади терморегуляції ………………………………………………… 773
 • Вітаміни та їх фізіологічне значення…………………………………….. 775
 • Анатомо-фізіологічні аспекти вищої

нервової (психічної) діяльності …………………………………………………  779

 • Перша та друга сигнальні системи ………………………………. 779
 • Форми психічної діяльності ………………………………………….. 780
 • Зв’язок психічної діяльності та соматичного

стану організму……………………………………………………………………….. 783

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ … 784

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………..  869

 

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

ФЕДОНЮК Ярослав Іванович – доктор медичних наук, професор, Заслу­жений діяч науки і техніки України.

ДУБІНІН Сергій Іванович – доктор медичних наук, професор, академік Української Академії наук, завідувач кафедри медичної біології Української медичної стоматологічної академії.

ФЕДОНЮК Лариса Ярославівна – доктор медичних наук, професор, за­відувачка кафедри медичної біології Тернопільського національного медич­ного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

КОТЛЯРЕНКО Лідія Теодорівна – доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, професор кафедри теорії, ме­тодики та організації фізичної підготовки і спорту національного універси­тету оборони України імені Івана Черняховського.